artas

970x250

artas 1.alt .320x100 1 2

Yeni Fikirtepe imar planı askıya çıktı

Yeni Fikirtepe imar plan notları ilanen askıya çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın TOKİ ve Emlak Konut GYO eliyle tamamlayacağı, 'Yeni Fikirtepe' olarak adlandırılan proje kapsamında merakla beklenen plan notları belli oldu. Peki Fikirtepe'de emsal değişti mi? Yeni Fikirtepe plan notlarında neler var? İşte tüm detaylarıyla Fikirtepe Riskli Alanı ve Çevresinin 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı...

Emre KULCANAY  imarpanosu.com

Yeni Fikirtepe plan notları, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilanen askıya çıkarıldı. Peki Yeni Fikirtepe olarak adlandırılan sürecin anayasasında hangi maddeler var? İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın TOKİ ve Emlak Konut GYO eliyle Fikirtepe’yi tamamlama projesi olan Yeni Fikirtepe Projesi’nin yol haritası…

Yeni Fikirtepe imar planı açıklandı 

Fikirtepe Riskli Alanı ve Çevresinin 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından dün (26 Şubat 2021, Cuma) ilanen askıya çıkarıldı. Yeni Fikirtepe imar planları, bir aylık (30 gün) itiraz süresi boyunca il Müdürlüğü’nün ilan panosunda askıda duracak. Süre bitiminde askıdan indirilerek, itiraz yoksa 30 günün sonunda inşaat faaliyetlerine başlanacak.

Fikirtepe imar planı notları

Yeni Fikirtepe imar planı, plan notları sırasıyla şöyle…

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe Riskli Alanı ve Çevresinin 1. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Plan Notları:

1- Planlama alanı sınırı, 306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, Bakanlar Kurulu’nca 09.05.2013 tarih ve 2013/4749 sayılı kararı ile ilan edilen 31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan riskli alan sınırının 1. Etap olarak belirlenen kısmını ve bu alanla bütünlük oluşturan alanı kapsamaktadır.

2- Uygulamaya ilişkin hükümler 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenecektir.

3- Bu plan, plan notları ve açıklama raporu bir bütündür. Bu planda, plan notlarında ve açıklama raporunda yer almayan konular ve hususlarda ve bununla birlikte bu plandaki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartların belirlenmesinde 6306 sayılı kanun 6. maddesinin 6 no’lu bendi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili yönetmeliği olan mekansal planlar yapım yönetmeliğinin açıklamalar kısmının 11. maddesinde belirtilen hususlara uyulacak olup, belirtilen açıklamalar doğrultusunda plandaki standartla belirlenecektir ve esas alınacaktır. Sosyal ve teknik altyapı standartlarının dışındaki konularda yine 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmelikleri, 6306 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikleri ve diğer kanun ve yönetmelikler geçerlidir.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları

GENEL HÜKÜMLER

1- Planlama alan sınırı, 6306 sayılı Afet Rİski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, Bakanlar Kurulu’nca 09.05.2013 Tarih ve 2013/4749 sayılı Karar ile ilan edilen 31.05.2013 Tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan riskli alan sınırının 1. Etap olarak belirlenen kısmını ve bu alanla bütünlük oluşturan alanları kapsamaktadır.

2- Bu plan kapsamında; Afet Bölgesinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Deprem Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, İSKİ Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve konusuna göre ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

3- Planlama alanında imar durumu, kot-kesit ve inşaat istikamet rölövesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi vb. tüm işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca düzenlenecektir.

4- Planlama alanındaki arsa ve arazi düzenlemelerine ilişkin olarak, İmar Kanunu’nun 18. Maddesi doğrultusunda uygulamalar etaplar halinde yapılabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygulama etaplarını ve düzenleme sınırını belirlemeye yetkilidir.

5- Bir parselde birden fazla yapı yapılabilir. Plan bütünde yapılacak olan binalarda blok şekli, boyutları, çekme mesafeleri ve bloklar arası mesafeler ve taban oturumu serbesttir. Tüm alanlardaki yapılar ayrık, ikiz, blok, sıra ev ve teras ev şeklinde yapılabilir. Bu yapı nizamları aynı ada içerisinde ayrı ayrı ve birlikte kullanılabilir. Aynı ada içerisinde farklı kat uygulamasına gidilebilir.

6- Konut alanlarında yapılacak olan yapılarda kapıcılık vb. hizmetlerinin projelendirilecek yönetim birimlerinde çözülmesi ve genel yönetim planı ile tanımlanması halinde bu yapılarda kapıcı dairesi şartı aranmayacaktır.

7- Planlama alanlarında bulunan park alanlarından ve yeşil bantlardan araç ve yaya giriş-çıkışı yapılabilir ve bu alanlarda yer altı ve yer üstü otopark düzenlemesi yapılabilir. Yeşil alanların ve meydan alanının altından veya üstünden, zemin altı veya zemin üstü, yaya giriş-çıkışı, araç giriş-çıkışı ve buna ilişkin rampa düzenlemeleri yapılabilir.

8- Binanın katlarındaki açık alanlar üstü kapatılmamak kaydı ile ortak alan niteliğindeki çatı bahçesi, hobi bahçesi ve yeşil alan vb. olarak kullanılabilir. Bu alanlar emsale dahil değildir.

9- Mimari tasarımın zenginleştirilmesine olanak tanımak amacıyla çatı, saçak, form ve genişlikleri serbesttir. Planda belirtilen emsal hesabına dahil olmak üzere teras katı, çekme katı, çekme kat ve çatı katı yapılabilir.

10- Arazi kazı ve dolgu yapılarak düzenlenebilir. Düzenlenmiş zemin tabii zemin olarak kabul edilecektir. Binaların giriş kotları vaziyet planında belirlenir.

11- Bodrum katlarda parsel tamamında zemin altı otopark, zorunlu teknik alan, sığınak vb. yapılabilir. Çekme şartı aranmaz.

12- Bütün yapılar alanlarındaki uygulamalarda binanın oturduğu sahanın dışında kalan alanın her 25 m2’si için bir ağaç dikilecektir.

13- Açığa çıkan bodrum katlar iskan edilebilir. İskan edilen bodrum katlar emsale dahildir. İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen su taşkın riski bulunan parsellerdeki tabii zemin kotu altında yapılacak bodrum katlar ile su seviyesine esas dere duvar üstü kotu (kret kotu) veya su seviyesi +1,50 m’nin altında kalan bodrum katlar İSKİ’nin iskan için belirlediği kriterleri sağlamadan iskan edilemez.

14- Halihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral sınırlar arasında uyuşmazlık olması durumunda, imar uygulaması röperli krokiye göre yapılacaktır. İmar planı ile mülkiyetin uyuşmadığı durumlarda uygulamada mülkiyet sınırı esas alınacaktır.

15- İnşaat yapım aşamasında hazırlanacak olan ayrıntılı zemin etüt raporları onaylanmadan parsel bazında uygulamaya geçilemez. Uygulama aşamasında zemin etüdünde belirlenen hususlara uyulacaktır.

16- İSKİ Dere Koruma Bandı’nda kalan alanlarda İSKİ Yönetmelik hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.

17- Planlama alanı içerisinde yapılacak bütün yapılarda plan, fen, sağlık, güvenli yapılaşma, estetik ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

18- 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve bu kanun kapsamında, planlama alanında yer alacak kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standardına uyulacaktır.

19- Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve bu amaçla planlama bütününde düzenlenecek bisiklet yollarına ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Bisiklet Yolu Kılavuzu”nda belirtilen hususlara uyulacaktır.

20- Yapılarda ve açık alanlarda etkin sıvı ve katı atık yönetimi vb. yöntemlerin proje geneline entegrasyonu sağlanacaktır.

21- Yapı gruplarına entegre edilmiş yağmur hasadı, yağmur ve drenaj suyunun depolanarak, çevre sulamasında kullanılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. Plan bütünündeki bütün fonksiyonlara ait yapıların yağmur sularına ait sistemleri park alanlarında depolanabilir.

22- Sürdürülebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

23- Bu plan, plan notları ve açıklama raporu bir bütündür. Bu planda, plan notlarında ve açıklama raporunda yer almayan konular ve hususlarda ve bununla birlikte bu planlardaki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartların belirlenmesinde; 6306 sayılı Kanun 6. Maddesi’nin 6 No’lu bendi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili yönetmeliği olan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin açıklamalar kısmının 11. Maddesi’nde belirtilen hususlara uyulacak olup, belirtilen açıklamalar doğrultusunda plandaki standartla belirlenecektir ve esas alınacaktır. Sosyal ve teknik altyapı standartlarının dışındaki konularda yine 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 6306 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri ve diğer kanun ve yönetmelikler geçerlidir.

ÖZEL HÜKÜMLER

1- K rumuzlu Ticaret+Konut alanlarında, bu plan öncesinde alınan inşaat ruhsatları geçerli olup, yeni yapı ve tadilat ruhsatları için bu plan öncesinde alınan inşaat ruhsatlarında ve eki projelerde belirtilen emsale esas inşaat alanında ve ruhsat aldığı tarihteki yönetmelik hükümlerine göre uygulama yapılabileceği gibi yürürlükte olan yönetmeliğin lehte olan hükümleri de kullanılabilir. Ancak emsale esas alanlara ilave olarak iskan edilebilir alan üretilemez, mevcut iskan edilebilir alan büyüklüğü artırılamaz.

2- Yapılarda otopark alanları, sığınak, yangın merdivenleri, yangın güvenlik holleri ve kaçış koridorları, asansör boşluğu, ışıklıklar, çöp atık ve hava bacaları, tesisat galeri şaftlar ve boşluklar, binaya ait olan yalnızca tesisatın geçirildiği tesisat alanları, kazan dairesi, teshin merkezi, bina ve tesise ait arıtma tesisi, su sarnıcı, gri su toplama havuzu, yakıt ve su depoları ile trafolar, jeneratör, kojenerasyon ünitesi, eşanjör ve hidrofor bölümleri gibi zorunlu teknik hacimler, üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgar kesici cam panellerle kapatılmamak kaydıyla açık oturma yerleri, çocuk oyun alanları, açık yüzme havuzları, atlama kuleleri, pergolalar ve kameriyeler, teraslar ile bodrum katlarda yer alan ortak alan niteliğindeki sosyal tesis, mescid, çocuk oyun alanı ve bakım alanı, yönetim odası, ortak alan depo, merdivenler emsal hesabına dahil değildir. Ayrıca balkonlar, ortak alan niteliğindeki kat koridorları, blok giriş holleri vb. alanların toplamı emsal inşaat alanının % 15’ine kadar emsal haricidir.

3- Planda ada numarası verilen Ticaret + Konut alanlarında aşağıdaki tabloda yer alan emsale esas inşaat alanları üzerinden uygulama yapılacaktır.

4- Konut+Ticaret alanlarında 2000 M2’den küçük parsellerde uygulama yapılamaz.

5- Yapı adasında bulunan parsellerin bazılarının kesinleşmiş mahkeme kararı ile riskli alandan çıkartılması halinde; yapı adası için belirlenen emsal değeri plan ve plan notlarında belirlenen şekilde korunur.

6- Planlama alanında Ticaret ve Ticaret+Konut alanlarında ilgilisinin talebi halinde ilgili kurumların uygun görüşleri alınmak koşuluyla dahil oldukları yapı adasının yapılaşma değerlerine göre özel, açık veya katlı otopark yapılabilir. Düzenlenen otoparkların cephe ve diğer ögelerinin kent estetiğine ve içinde bulunduğu bölgenin mimari özelliklerine uygun mimari çözümlemeler getirmeleri şartı aranacaktır.

TİCARET (T) ALANLARI

7- Ticaret alanlarının emsal net alanları üzerinde yapılacak olup, E=1.50 Yençok= Z+3 kattır. Ticaret alanlarında iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, katlı otoparklar, alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri (otel, apart otel, butik otel) ile sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ve lokanta, restoran, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik kullanımlar, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi yapılar yapılabilir.

TİCARET + KONUT (TİCK) ALANLARI

8- Bu alanlarda konut, iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, katlı otoparklar, alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri (otel, apart otel, butik otel) ile rezidans yapıları ve sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ve lokanta, restoran, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik kullanımlar, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi yapılar yapılabilir. Bu alanlarda ticaret kullanım oranı emsalin %30’unu geçemez. K rumuzlu alanlarda konut yapılmaması şartıyla tamamında ticari yapılar yapılabilir.

Ticaret ve konut kullanımları ayrı ayrı projelendirilebileceği gibi aynı katta ticaret, konut ve otopark kullanımları karma olarak da düzenlenebilir. Bu alanlarda kat yükseklikleri 6,5 M yapılabileceği gibi konut kullanımlarında en yüksek 4.00 M’yi, ticaret kullanımlarında en yüksek 4,50 M’yi, asma katlı ticari birimler tasarlanması durumunda en yüksek 6,50 M’yi geçemez. Zemin teknik gerekliliklerinden dolayı bodrum kat yükseklikleri 5,00 M yapılabilir.

DONATI ALANLARI

10- Donatı alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

11- Planda anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise olarak belirlenen eğitim alanlarında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygun görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Anaokul ve ilkokul alanlarında E:2.00, Yençok: Z+2 kat, ortaokul ve lise alanlarında E:2.00 Yençok: Z+3 kat olarak uygulama yapılabilir.

12- Eğitim tesis alanında kreş, anaokulu, temel eğitim ve orta öğretim tesisi yapılabilir. Eğitim tesis alanlarında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ihtiyacı doğrultusunda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise alanları İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınmak koşulu ile yapılabilir veya bir arada kullanılabilir. E:2.00 İlgili kurum görüşü doğrultusunda anaokulu ve ilkokul yapılması halinde Yençok:Z+2 kat, ortaokul ve lise yapılması halinde Yençok: Z+3 kat yapılanma şartlarına göre uygulama yapılabilir.

Sağlık tesisi alanı, sosyal ve kültürel tesis alanları, idari hizmet alanı, teknik altyapı alanı, açık spor tesis alanı, cami alanları vb. donatı alanlarında Meri İmar Yönetmeliği’nde tanımlanan fonksiyonlar yer alabilir. Ancak dere koruma bandında hiçbir yapı yapılamaz.

Park alanı, yeşil alan, donatı alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yeri ve ebatları belirlenmek şartıyla ilgili kurumun talebi ve görüşü doğrultusunda plan değişikliği gerekmeksizin 200 M’ye kadar trafo, jeneratör, regülatör, doğalgaz bölge regülatörü vb. altyapıya ilişkin tesisler yapılabilir.

TEKNİK ALTYAPI ALANLARI

16- Bu alanlarda, enerji, iletişim, ulaşım, içme-atık su vb. yerleşmenin teknik altyapısına hizmet eden kamu kurum ve kuruluşlarının tesis ve sistemleri yer alabilir. Bu alanlarda, çevre yapılanma koşulları dikkate alınarak, bölgenin tarihi, mimari kimliğine ve doğal yapısına uygun ve ilgili kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri alınmak koşuluyla onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Hazırlanacak avan projelerde yapılacak tesisin özellikleri ve kapasitesine göre fiziksel mekan bütünlüğü dikkate alınarak gerekli otopark ve açık alan ihtiyacı parsel içinde çözümlenecektir.

ÖZEL SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI

17- Bu alanlarda sosyal yaşamın niteliğini ve düzeyini artırmak amacı ile toplumun faydalanacağı kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri, idari hizmet yapıları gibi fonksiyonlar ile toplumun kültürel faaliyetlerine yönelik hizmet vermek üzere kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, sanat galerisi, müze, konser, konferans, kongre salonları, sinema, tiyatro ve opera gibi fonksiyonlar ve bu fonksiyonlara hizmet edecek ticari birimler yer alabilir. Bu alanlarda sosyal ve kültürel tesisler bir arada yapılacağı gibi ayrı ayrı olarak da düzenlenebilir. E:2.00, Yençok: Z+5 katı geçemez.

Fikirtepe plan notları – GALERİ

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe Riskli Alanı ve Çevresinin 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayın!

imarpanosu.com