Yeşilköy Balıkçı Barınağı kiralanıyor! İhaleye çıktı!

Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Topkapı Emlak Müdürlüğü, Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nı ilk yıl 122 bin 600 TL'den, 10 yıllığına kiralıyor... İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nın ihale ilanı ve detaylar şöyle...

Yeşilköy Balıkçı Barınağı, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Topkapı Emlak Müdürlüğü tarafından 10 yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı.

imarpanosu.com’un İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayınlanan ihale ilanından derlediği bilgiye göre; İstanbul’un Bakırköy İlçesi Yeşilköy Mahallesi’nde bulunan Yeşilköy Balıkçı Barınağı,  7 bin 65 metrekaresi kara alanı ve 44 bin 425 metrekaresi deniz yüzeyi olmak üzere toplam 51 bin 490 metrekare yüzölçümlü alana sahip.

Yeşilköy Balıkçı Barınağı ihale tutarı ne kadar?

Toplam on (10) yıllığına kiralanacak Yeşilköy Balıkçı Barınağı’nın ilk yıl kiralama bedeli 122 bin 600 TL olarak belirlendi.

Yeşilköy Balıkçı Barınağı kiralama ihalesi ne zaman?

Yeşilköy Balıkçı Barınağı kiralama ihalesi, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile 27 Aralık 2018 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacak. İhalenin geçici teminat tutarı 36 bin 780 TL olarak açıklandı. İşte o ihale ilanı ve detaylar…

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yeşilköy Mahallesinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki 7.065,00 m²’si kara alanı ve 44.425,00 m²’si deniz yüzeyi olmak üzere olmak üzere toplam 51.490,00 m² yüzölçümlü alan balıkçı barınağı olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile kiraya verilecektir.

Balıkçı barınakları, öncelikle balıkçı barınağının mülki idare sınırları içerisinde bulunan ve ortakları orada ikamet eden, en az oniki aydan beri faaliyette bulunan, münhasıran su ürünleri ile iştigal eden ve 30 günlük ilan süresi içinde kiralamak amacı ile müracaat eden su ürünleri kooperatif veya kooperatif birliklerine, ilan edilen süre içinde kiralamaya ilişkin başvuru olmadığı veya şartları taşımadıkları takdirde, balıkçı barınağının bulunduğu mülki idari sınırlar içerisinde birden fazla su ürünleri kooperatifinin olması ve bu kooperatiflerin ayrı ayrı barınak kiralama taleplerinin bulunması halinde, gerekli şartları taşıyan kooperatiflerin aralarında anlaşarak müşterek ve müteselsil sorumlu olarak kiralama istekleri olduğu takdirde, barınak açık pazarlık usulüyle bu kooperatiflere; anlaşma olmaması halinde gerekli şartları taşıyan ve barınağın bulunduğu mülki idari sınırlar içerisinde balıkçı gemilerinin yarısından fazlasının üye olduğu kooperatife açık pazarlık usulüyle kiraya verilir.

Yukarıda belirtilen şartların sağlanamaması halinde ise kooperatifler arasında yapılacak ihaleyle kiraya verilir. Su ürünleri Kooperatif ve birlikleri ilan edilen süre içinde kiralama talebinde bulunmadığı veya gerekli şartları taşımadıkları takdirde barınak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından talep bulunması halinde öncelikle yerel yönetimlere aksi takdirde diğer gerçek ve tüzel kişilere kiralanmak üzere 10 (on) yıl süre ile kiraya verilir.

Yukarıdaki bilgilere göre söz konusu balıkçı barınağı ilk yıl tahmini 122.600,00-TL(Yüzyirmiikibinaltıyüz TL) kira bedeli üzerinden, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihalesi 27.12.2018 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacaktır.

Geçici teminat bedeli: 36.780,00 (Otuzaltıbinyediyüzseksen TL) TL’dir. Dosya No: 34050200077

İhalede geçici teminat dışında tahmini bedelin % 30 u oranında ek teminat alınır. (36.780,00-TL (Otuzaltıbinyediyüzseksen TL)

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre “Pazarlık Usulü” ile yukarıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu, (Teminat mektubu süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.)

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyet Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığı’na başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3-İhaleye ait şartname Müdürlüğümüzde görülebilir.

4-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki vezneye başvurmak suretiyle yatırılabilir.

5-Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Komisyon ihaleye yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Yeşilköy Balıkçı Barınağı nerede?

Yeşilköy Balıkçı Barınağı’nın harita üzerindeki konumu şöyle;

imarpanosu.com