Uludağ Emlak Müdürlüğü 5.5 milyon TL’den arsa satıyor

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Uludağ Emlak Müdürlüğü, Bursa Osmangazi'deki Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde yer alan tarlayı 5 milyon 546 bin TL tahmini satış bedeli ile satışa çıkardı. İhale detayları şöyle...

Uludağ Emlak Müdürlüğü, Bursa’nın Osmangazi İlçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan 8 bin 531.6 metrekare büyüklüğündeki tarlayı 5 milyon 546 bin TL tahmini satış bedeli ile satışa çıkardı.

Tarla satışı için geçici teminat, 554 bin 600 TL olarak belirlendi. İmar durumu 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planında 50 kişi/ha yoğunluklu öneri Konut Alanı’nda bulunuyor.

İhale ne zaman?

İhale, 3 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14:30’da Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde yapılacak.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı şöyle;

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Uludağ Emlak Müdürlüğünden:

Uludağ Milli Emlak Mdürlüğü’nün ihale ilanı şöyle…

I- (A)-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

(B)- Taşınmazın ihalesi, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Emlak Müdürlüğü Satış İşlemleri Servisinde (20 No.lu Servis) (Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

II- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu (Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle Muhasebe Veznesi kapalı olduğundan, geçici teminat bedelleri, Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası TR 79 0001 00006 000001 0005280 IBAN no.lu hesabına yatırılarak Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.) veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi
uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,

b) İkametgâh belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Kimlik No belirtir- Aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir.)

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

d) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı (2021) yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile faaliyet belgesi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri;

f) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

III- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.

IV- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

V- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği (https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf)
internet adresinden görülebilir.

VI- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr/milli-emlak-duyurulari internet adreslerinden öğrenilebilir.

VII- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez.

VIII- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uyarınca, İhale Tarihi itibariyle anılan yönetmelikte değişiklik yapılması sonucu, milli emlak iş ve işlemlerinin Döner Sermayeye tabi tutulması halinde, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce belirtilen oranda ayrıca Döner Sermaye ödemesi alınacaktır.

IX- Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bilgi için: Tlf.: 0 224 221 13 00
İLAN OLUNUR. 1082/1-1

imarpanosu.com